Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om:

Årsevaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden, fastholder vi gældende praksis i forhold til årsevalueringen i forhold til kravet om stå mål til kravet om undervisning.

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter. Dette sker på en pædagogisk eftermiddagsmøde sidste skoledag. Skolelederen sætter rammerne og hver lærere vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

De praktisk musiske fag:

På Slagelse Privatskole har vi gennem de sidste 4 år haft en stor udvikling af de praktiske musiske fag i forhold til at stå mål til kravet om undervisning.

I faget musik har vi fået et godt samarbejde med Musikskolen, som b.la indebærer køb af underviser og lån af musikinstrumenter. Vi har også fået indkøbt en del instrumenter, som skolens elever har haft en stor glæde af i undervisningen. Vores musiklærer er blevet en fast del i vores morgensamlinger og har også fået et tværfagligt samarbejde med dansklærerne i mellemtrinet og udskolingen. Dette har bl.a. været i form af sang analyser og forfatter beskrivelser.

I fagene billedkunst og håndværk/design, har vi fået etableret to gode faglokaler til begge fag. I denne proces har vi samarbejdet med Karen Sieling, fra Frirum Lab i Vestsjælland siden sensommer 2019. Hun har også overtaget undervisningen i begge fag og vi har haft stort glæde af at låne hendes værksted i de processer, hvor vi ikke har haft de fornødne materiale/inventar. Vi havde planer om at komme på museumsbesøg, men det blev ikke til noget på Corona. Vi vil prøve på det i skoleåret 21/22.

I hjemkundskab har vi lånt køkkener på andre skoler en gang om ugen. Det har fungeret, men elevernes dage blev for lange, da der kun var ledige tider sidst på dagen. I 2018 uge 41, lånte vi Trelleborg Friskoles køkken en hel uge. Med den gode erfaring i mente, har vi i år lånt køkkenet uge 41 og 6 i Nordhuset Ringparken Slagelse. Eleverne får et intensivt forløb i 2 uger. Planer om at få etableret eget køkken er stadig aktuel, men der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en fast dato.

Til idræt har vi fået indkøbt en masse redskaber. Vi har lånt idrætshallerne i Slagelse kommune. I forhold til vand aktiviteter, havde vi en aftale i uge 1 til 5 2021 med Slagelse Svømmehal, som desværre blev aflyst på grund af Corona nedlukningerne. Vi har i skoleåret 21/22 lånt os ind på  Slagelse Svømmehal i uge 44 til 50, for alle elever i 5.kl til 9.kl. Der er afsat 4 undervisere til svømning.

Vi har samarbejdet med forskellige idrætsklubber i idrætstimerne i skoleåret 19/20 og 20/21. Det har været med Atletik klubben, Jiu Jitsi klubben, Volley klubben og Bokseklubben i Slagelse kommune. Det var en succes for både elever og lærere og vi tager succesen op i skoleåret 21/22.

Der har selvfølgelig også været udforinger. Vi har som alle andre skoler også været påvirket af Corona restriktioner samt. Corona nedlukninger. Eleverne har i disse perioder fået opgaver for online, som de skulle lave derhjemme, så godt de kunne. Det har selvfølgelig ikke været helt optimalt.

 

I de boglige fag.

Fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2019/20 havde vi læsebånd på skolen, som indebar 30 minutters læsning hver morgen. I denne periode havde vi ekstra fokus på elevernes læsning og læseforståelse.

Læsebånd blev afskaffet og i stedet lavede vi en fælles strategi, hvor det blev en integreret del af undervisningen.

Vi følger fællesmål fra UVM i alle fag og arbejder altid hen i mod at stå mål til kravet om undervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra materialer passende de forskellige klassetrin. I indskolingen bruger vi ”Min første læsning”, mellemtrinnet ”D-dansk”, udskolingen forskellige materialer lånt ved CFU. Det er en blanding af danske romaner, film, aviser, ældre tekster og forskellige litteraturhistoriske perioder. Til retskrivning, læsning og grammatik bruger vi Alinea onlineprøver. På alle klassetrin testes elevernes læsning to gange årligt med TL prøver af vores læsevejleder. Vi har fået abonnement hos mange undervisningsportaler. (se under portaler) Det har vi haft stor gavn af. Nogen lærere har brugt det som inspiration og andre har brugt det som en stor del i deres undervisning. Under Corona nedlukningen/nødundervisning/online undervisning, har vi haft ekstra gavn af portalerne og eleverne har fået stor indsigt og øvelse i at bruge dem.

I år har vi grundet Corona-situationen en ekstra dansktime ugentligt i udskolingen. Denne time bliver brugt eksamensforberedende til skriftlig fremstilling, synopser og mundtlige prøver. Derudover har de læseprøve og retskrivningsprøve hver anden uge. I skoleåret 21/22 har vi også valgt to lærere undervisning i 7 lektioner om ugen. Disse bliver brugt til at understøtte de elever der har brug for ekstra hjælp i dansk eller i de andre fag efter behov.

Derudover har vi grundet Corona-situationen også haft en ekstra matematiktime ugentligt i udskolingen. Denne time bliver brugt til indhentelse af det undervisning man gik glip af under Corona nedlukninger.

De svage SPS-elever, har timer ved vores læsevejleder ugentligt. Hun sprogtester dem jævnligt og dansklærerne har et tæt samarbejde med hende, så undervisningen i klassen og ved læsevejlederen supplerer hinanden. Dette har lærerne givet udtryk for har været en godt og lærerigt samarbejde, som vi fortsætter med.

Læsebånd er nu erstattet af fast læsetid, læsekontrakter, boganmeldelser, højtlæsning i dansktimerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Her bruger vi også ”Læs løs” ved Gyldendal (forældre har også adgang), og i udskolingen ekstra romanlæsning med tilhørende læseforståelsesspørgsmål. Derudover har vi dialogisk læsning i 0. klasse.

Den ekstra fokus på læsning, har givet et stort fremskridt i elevers læsning og læseforståelse. Vores brug af læsevejleder har gjort, at vi i tidligt stadie kan opdage og hjælpe vores elever. Vi forsætter med dette samarbejde.

Naturfaglige fag

Vores mål var at arbejde med de 17 verdensmål i skoleåret 19/20 og 20/21 i vores temauger i uge 41 og uge 6. Vi har desværre lavet lidt om på indholdet af emneugerne i 20/21 på grund af Corona restriktionerne. I stedet havde vi fagdage. Vi var særligt opmærksom på at eleverne skule indhente det de glip af.

Vi har fået etableret et godt faglokale i fysik/kemi, hvor der også bliver undervist i de andre naturfaglige fag, i det omfang det giver mening i forhold til undervisningen.

Vi har i to år i træk, i skoleåret 2017/18 og i 2018/19 haft beskikket censor fra UVM, i den naturfaglige eksamen. Alt var som det skulle være i forhold til at stå mål til kravet om undervisning.

Vi har haft større udflugter til Arla, Rensningsanlægget, Genbrugsstation, Eksperimentariet og Den Blå Planet. Det var en succes og vi vil forsætte med i det omfang det kan lade sig gøre.

Støtte undervining

Vi har haft særlig fokus på elever der godt kunne bruge lidt ekstra støtteundervisning. Siden skoleåret 2018/19 har vi søgt om støtteundervisning til tosproget elever i dansk. Dette har vi haft stort glæde af og vil forsætte med det fremadrettet. Her er der både holdundervisning, men også individuelundervisning.

Lektiecafe

Vi har haft lektiecafe for alle elever fra 5. – 9. klasse. Dette har vi haft i alle år og fortsat har det. Lektiecafeen varetages af tidligere elever, der går på en videregående uddannelse nu, men også andre andrestuderende på en videregående uddannelse. Disse studerende har også en mentorrolle for eleverne.  Lekiecafeen finder sted 2-3 gange ugentligt.

Venskabs skole 

Slagelse Privatskole blev venskabs skole med Landsgrav Friskole i 2019. Dette var et led i et brobygningsprojekt, som Dansk Friskole Forening havde lanceret. Vi havde en fælles aktivitet på Landsgrav Friskole september 2019, hvor begge skolers 9.klasser og lærere deltog. Øzlem Cekic gav et oplæg, der blev spist mad fra fællesbuffeten, og spillet ”Brobygnings spil” samt udvekslet telefonnumre. Det var meningen at Overrabbiner Bent Melchior også skulle have deltaget, men han måtte melde afbud på grund af personlige årsager. Vi aftalte at mødes til januar 2020 sammen med begge skolers bestyrelse, men dette blev desværre aflyst på grund af Corona restriktionerne. Vi har efterfølgende forsøgt at sætte noget i værk, bl.a. med fælles motionsdag i uge 41 i 2020, men Corona har været en forhindring. Vi vil i skoleåret 2021/22 forsøge at genoptage samarbejdsprojektet.

Corona nedlukning/restriktioner 

Vi har været udfordret af Corona nedlukningerne og onlineundervisningen/nødundervisningen i til forhold de fagligt og socialt svage elever. De havde svært ved at bibeholde gejsten og fokusset. Derfor besluttede vi i lærergruppen, at givet nogle af eleverne lov til at komme ud på skolen, i den periode hvor skolerne havde delvis åbent. Det var især elever fra udskolingen. Det var en god beslutning. Vi oplevede at eleverne blomstrede. Alle elever der var på skolen, fik deres eget lokale til rådighed.

Under nedlukning havde vi fokus på det sociale samvær. Vi sørgede for udendørs trivselsdage i mindre grupper. Eleverne havde savnet det sociale samvær.

Vi havde ekstra fokus på at få afholdt ekstra skolehjemsamtaler/forældremøder online under nedlukning.