Plan for evaluering af skolens samlede undervisning

I bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed i uddannelserne og åbenhed samt friskoleloven kræves det, at en fri grundskole gennemfører evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejder en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggør dette resultat på skolens hjemmeside.

På Slagelse Privatskole prøver vi at etablere en stærk evalueringskultur, der starter i skolens yngste klasser og slutter med aflæggelsen af Folkeskolens Afgangsprøver efter endt skolegang.

Formålet med evalueringerne er at få afklaret, om der er elever, der har brug for ekstra hjælp og støtte, eller om der er elever, der har brug for yderligere udfordringer – samt om undervisningen er i overensstemmelse med ”Fælles mål”. Samtidig er evalueringen også et redskab for den enkelte lærer, der medvirker til at optimere undervisningen af elevgrupper og enkeltelever, så eleverne så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger med skolens fastsatte slutmål.

Hver enkelt lærer evaluerer elevernes udbytte af undervisningen og egen undervisning løbende. Dette gøres på mange forskellige måder og med forskellige metoder.

Desuden foretages evaluering på udvalgte klassetrin, hvad angår fagligt udbytte samt trivsel. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder, elevsamtaler mm. Se nedenstående punkter for evalueringsplanen på Slagelse Privatskole.

Tilsyn

Skolens tilsynsførende vurderer hvert år undervisningen og udarbejder en beretning om tilsynet. Den kan finde i punktet under tilsyn skema. Den tilsynsførende kommer på besøg 2 til 3 gange om året og går frit rundt på skolen og observerer undervisningen i de forskellige fag og klasser fag. Efterfølgende holder han møde med ledelsen hvor observationerne bliver drøftet et og evalueret.

Test i dansk og matematik

Der benyttes relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen når læreren finder det nødvendigt.

Faglærerne retter egne tests, dog ikke tekstprøve 1.-9. dansk Disse tests rettes af skolens læsevejleder, som gennemgår resultaterne personligt med den enkelte dansklærer. De rådgives og vejledes af skolens læsevejleder om, hvordan enkelte elever eller grupper af elever kan hjælpes med særlige undervisningsforløb, der støtter deres indlæring. Forældrene bliver informeret om testevalueringerne.

KlassetrinTest i danskPeriodeTest i matematikPeriode
0. klasseIL-basisLøbendeMGSeptember & maj
1. klasseOS64ForåretMGSeptember & maj
2. klasseOS120ForåretMGSeptember & maj
3. klasseSL60 + screening for ordblindhedForåretFG & MGSeptember & maj
4. klasseSL40ForåretFG & MGSeptember & maj
5. klassetestXForåretFG & MGSeptember & maj
6. klasseTL-1ForåretFG & MGSeptember & maj
7. klasseTL-2ForåretFG & MGSeptember & maj
8. klasseTL-3ForåretFG & MGSeptember & maj
9. klasseTL-4ForåretFG & MGSeptember & maj

Trivsels samtaler

Der gennemføres trivsels samtaler for alle elever mindst engang årligt. Der er planlagt en fast i uge 41 forud for planlagte skolehjem samtaler. Trivselssamtalerne har til formål at styrke elevernes og klassens trivsel. Klasselæreren får ved samtalerne den nødvendige indsigt i den enkelte elevs trivsel med henblik på at kunne kvalificere det fremadrettede arbejde med at tage ansvar for den enkelte elevs og klassens samlede trivsel. Der bruges elev samtale ark i hver klasse og udarbejdes personlige og farlige mål. Disse bliver evalueret ved næste samtale.

Vi arbejder hen i mod at bruge VækstModdelen i vores elevsamateler. Den sætter en ramme omkring samtalerne, som er positivt, fremadrettet, forpligtende og involverende. Den vil blive sat på til vores pædagogiske eftermiddag i uge 6 2022.

Forældremøder

Der afholdes et årligt forældremøde, hvor forældrene dels underrettes om skolens syn og evaluering på deres børns udbytte af undervisningen/skolegangen. Sammen med de andre forældre drøftes, kommenteres og vurderer klassens / gruppens arbejde og samvær som helhed.

På disse møder etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde i klassen som helhed. Det kan vurderes på tidligere tiltag, der kan være drøftelser om den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder.

Der vælges forældreråds repræsentanter.

Skolehjemsamtaler

To gange om året afholdes skolehjem samtaler, i hvilke både forældre og barn deltager. Her underrettes/evalueres om barnets udbytte af undervisningen, det sociale samvær med de øvrige børn, opførsel og planer for den videre undervisning af den enkelte.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre, inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse/handling.

Fagteam

Lærerne mødes 2 gange årligt i fagteams for at drøfte fagspecifikke og fagdidaktiske emner.

Klasselærerteams

Klasselærer (KLT)teamet er for det meste dansk og matematiklærerne i klassen. Demødes en gang om ugen og drøfter klassens faglige og social status, planlægger samtaler, møder, udarbejder fokusskemaer, handleplaner, planlægger klasse arrangementer. Evaluerer møder, planer mm. Teamet mødes på forskellige dag på ugen.

Lærerådsmøder

Der afholdes lærerådsmøder en gang om måneden, hver tirsdag kl.15.00 til 17.00, på lærerværelset eller over Zoom i Covid – restriktionsperioderne.

Her er der faste punker fra ledelsen, souschef, KLT, TR og AMR, samt planlægning forestående fælles aktiviteter/undervisning perioder og evaluering forgangene fællesaktiviteter/undervisnings perioder. I Covid – 19 nedluknings perioderne holder vi Zoom hver fredag en time, for at evaluerer online/nødundervisningen, elever, tiltag mm.

Karaktergivning

På Slagelse Privatskole får eleverne i 0.kl til 3.kl en skriftlig en udtale og 4.kl til 9.kl får karakterblad 3 gange årligt. Her bliver elevernes evalueret af alle lærere.

Termins prøver

Eleverne på 7., 8. og 9. årgang har terminsprøver to gange om året. Dette sker ikke alene for at sikre, at læseplanernes mål er nået, men også for at øve eleverne i at gå til prøve forud for Folkeskolens Afgangsprøve. Prøverne bliver rettet og evalueret af faglærerne

Handleplan for forebyggende arbejde

Handleplan og bærende principper i det tidlige forebyggende arbejde.

Vi har på skolen, med udgangspunkt i Slagelse kommunes ”Handleguide”, udarbejdet en handleplan for hvordan vi arbejder forbyggende i elevens faglige udvikling og sociale trivsel.  Den tager udgangspunkt i 4 principper.

  • Iagttagelse
  • Inddragelse
  • Sparring
  • Konklusion/evaluering.

Overordnet er vores holdning, at der maksimum må gå 6 måneder efter at der har været en bekymring på elev, som er udover det sædvanlige, til man drager en konklusion i form af hjælp fra PPR eller andet. Begge handleplaner er tilgængelige på skolens info reol ved skolens administratoren eller på Slagelse kommunes hjemmeside.

Personlig støtte og specialundervisning

Elever med særlige behov kan tildeles personlig støtte eller specialundervisning klasselæreren i samråd med elevens forældre, faglærere og PPR-indstillinger. Skolen ansøger derefter til SU Styrelsen. SU-styrelsen tildeler støtte på baggrund af indstillingerne. Dertil udarbejdes handlingsplaner og og løbende evalueres elevens udbytte og udvikling. Handlingsplaner og evalueringer bruges til orientering af bl.a. forældre, elev, klasselærer, faglærer og skoleleder.

På Slagelse Privatskole evalueres der løbende gennem året på pædagogiske møder, teammøder, lærerrådsmøder og i skolens ledelsesteam. Dagen før sommerferien, holdes der en længere pædagogisk dag hvor hele året bliver evalueret og nye fokuspunkter bliver valgt.