Der gennemføres lærer – elevsamtaler for alle elever minimum en gang årligt forud for planlagte skolehjem samtaler.

Der afholdes et årligt forældremøde, hvor forældrene dels underrettes om skolens syn på deres børns udbytte af undervisningen og skolegangen, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens / gruppens arbejde og samvær som helhed.

På disse møder etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde i klassen som helhed.

Der kan vurderes på tidligere tiltag, der kan være drøftelser om den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder.

Udover disse fastsatte møder har forældre og lærere adgang til efter behov og ønske at mødes.

Breve, telefon og personlige samtaler bruges i vidt omfang til løbende kommunikation af faglige og sociale planer og vurderinger.

To gange om året afholdes skolehjem samtaler, i hvilke både forældre og barn deltager. Her underrettes om barnets udbytte af undervisningen, det sociale samvær med de øvrige børn, opførsel og planer for den videre undervisning af den enkelte.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre, inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.