Vedtægter for Børnehuset Slagelse

INDLEDNING

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Slagelse Privatskole, Norgesvej 14, 4200 Slagelse, CVR. Nr.: 35 69 61 72 (i det følgende benævnt: ”Institutionsbestyrelsen”) har d.1. september 2016 i medfør af §36 a i lov om friskoler og private grundskoler vedtaget at varetage opgaven som privatinstitution efter bestemmelserne herom i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) efter den såkaldte ”tostrengede model”. I det følgende benævnes den pågældende aktivitet: børnehavevirksomheden. Den tostrengede model fordrer, at der for skolens børnehavevirksomhed nedsættes en bestyrelse (i det følgende benævnt ”forældrebestyrelsen”), som institutionsbestyrelsen på nogle områder deler kompetence med. Som bestemt i § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler har institutionsbestyrelsen den overordnede ledelse af børnehavevirksomheden. Som bilag til skolens vedtægt har institutionsbestyrelsen herefter for børnehavevirksomheden fastsat følgende:

 

 • 1 – INSTITUTIONENS NAVN OG FORMÅL

 

 • Den Selvejende Institutions Slagelse Privatskole driver børnehavevirksomhed under navnet ” Børnehuset Slagelse”.

 

 • Institutionens adresse er Norgesvej 14, 4200 Slagelse.

 

 • Institutionen har hjemsted i Slagelse Kommune

 

 • Det er formålet med institutionen at virke som daginstitution for børn der opfylder Slagelse Kommunes aldersbetingelser for børnehavebørn samt aldersbetingelsen i § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler.

 

 • Institutionen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for private daginstitutioner, som modtager tilskud fra Slagelse Kommune og dagtilbudslovens bestemmelser, herunder formålsparagraffen for dagtilbud.

 

 • Institutionen drives endvidere i overensstemmelse med skolens målsætning, som den har fundet udtryk i skolens formålsbestemmelse.
 • 2 – INSTITUTIONENS ÅBNINGSTID

 

 • Institutionen skal have en åbningstid på 51,5 timer.

 

 • Institutionens åbningstid skal pt. placeres i tidsrummet 06:30 – 17:00
 • Institutionen vil samlet set ikke have flere lukkedage end de tilsvarende kommunale institutioner.

 

 • Institutionsbestyrelsen kan vælge at ændre i åbningstiden og lukkedage. Og dette vil blive meldt ud til forældrene mindst 6 uger før.

 

 • Institutionsbestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

 

 • 3 – INSTITUTIONENS OPTAGELSESKRITERIER

 

 • Institutionen har en venteliste hvor der optages efter anciennitet og institutionen vil være tilgængelig for børn med handicap og særlige behov, som i kommunens øvrige institutioner.

 

 • Institutionens venteliste er åben for børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse.

 

 • Institutionen giver fortrinsret til børn, der allerede har søskende gående på børnehaven eller skolen.

 

 • Institutionen er forpligtet til t optage børn, der ønsker plads i institutionen og opfylder retningslinjerne for optagelse, medmindre der ikke er en ledig plads i institutionen.

 

 • Ved optagelse af børn med behov for særlig støtte, skal institutionen tage kontakt til kommunen med henblik på vurdering af behovet for støtte til det enkelte barn. Udgifter til støtteressourcer tildeles af kommunen efter en konkret beslutning.

 

 • Børn med handicap, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller ikke kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelige kompetencer til at varetage opgaven.

 

 • Alle indmeldelser og udmeldelser gives besked til Slagelse Kommune en gang om måneden.

 

 

 • 4 – INSTITUTIONENS BØRNETAL OG FORDELING

 

 • Institutionen optager børn fra 3-6 år.

 

 • Lokalerne på Norgesvej 14, 4200 Slagelse i Slagelse Kommune er godkendt til 15 børnehavebørn.

 

 • 5 – FORÆLDREBESTYRELSEN

 

 • Forældrebestyrelsen består af syv medlemmer, hvor to udpeges af institutionsbestyrelsen og tre vælges af blandt forældre til børn i børnehaven.

 

 • Ligeledes vælges der 2 suppleanter, hvor de vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen.

 

 • Forældrebestyrelsen vælges/udpeges for en periode af 2 år. Dog sker udskiftningen af de forældrevalgte repræsentanter 2 i lige år og 1 i ulige år.

 

 • Institutionens pædagogiske leder, samt en medarbejderrepræsentant vælges blandt personalet og udtræder, når vedkommende indgiver eller modtager en opsigelse.

 

 • Forældrebestyrelsen afholder møde minimum hvert kvartal eller når 3/5 af bestyrelsen fremsætter anmodning herom ved henvendelse til bestyrelsens formand.

 

 • Forældrevalgte medlemmer udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i børnehaven, hvorefter suppleanten indtræder.

 

 • Forældrebestyrelsen har til opgave at varetage og overholde ”Stryrelsesvedtægt for dagtilbuddene i Slagelse Kommune”, i denne gældende vedtægt for 0-10 årige § 1 og § 7.

 

 • Forældrebestyrelsen har til opgave at varetage og støtte Slagelse Kommunes ”Forbyggelsesstrrategier”, der er vedtaget af børne- og ungepolitik gældende 2014- 2017.

 

 • Forældrebestyrelsen har til opgave at samarbejde med Slagelse Kommune i vurdering og udvikling af den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne i Slagelse Kommune (KIDS)

 

 • Forældrebestyrelsen har til opgave i samarbejde med institutionsbestyrelsen at fastlægge principper for børnehavens arbejde, herunder udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan.

 

 • Det er forældrebestyrelsens opgave i samarbejde med institutionsbestyrelsen at fastlægge principper for anvendelsen af en budgetramme.

 

 • Det er forældrebestyrelsens opgave at afgive indstilling til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af børnehavens ledelse samt deltage i ansættelsen af ledelsen.

 

 • Det er forældrebestyrelsens opgave at afgive indstilling til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale. (Institutionsbestyrelsen kan delegere ansættelseskompetence til skolens leder).

 

 • Det er forældrebestyrelsens opgave at afgive indstilling til institutionsbestyrelsen vedrørende institutionsbestyrelsens godkendelse af budget og regnskab og det er forældrebestyrelsens opgave at afgive indstilling til institutionsbestyrelsen vedrørende placering af den daglige åbningstid og eventuel ferielukning.

 

 • Opgaveløsningen skal ske inden for de mål, rammer og regler, som fremgår af § 1.4, 1.5 og 1.6.

 

 • Forældrebestyrelsens funktioner og opgaver vedrører således principper omkring dagligdag og indhold, og rummer ikke kompetence i forhold til ledelse eller kompetence til konkrete dispositioner og handlinger, idet sådanne kompetencer ligger hos henholdsvis institutionsbestyrelsen, skolens ledelse og børnehavens leder.

 

 • Forældrebestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.

 

 • Formanden indkalder til og leder møderne.

 

 • Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

 

 • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 • 6 – FORÆLDREBESTYRELSEN

 

 • Der afholdes generalforsamling hvert år ved maj/juni måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til forældrene med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden;
  1. Valg af dirigent
  2. Forældrebestyrelsen og børnehavens leder orienterer om børnehavens forhold
  3. Valg af forældrebestyrelsen
  4. Valg suppleant
  5. Eventuelt

 

 • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til forældrebestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, og derefter udsendt til forældrene skriftligt, senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når eller 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, og indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal opgives.

 

 • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – om ønsket skriftlig afstamning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

 

 • 7 – OPSIGELSE AF INSTITUTIONSPLADS

 

 • Forældre kan opsige deres barns institutionsplads med 2 måneders varsel, til henholdsvis den 1. og den 15. i en måned, til institutionslederen.
 • 8 – ÅRSPLANEN

 

 • Institutionen er forpligtet til at udarbejde en årsplan hvert år. Ligeledes er institutionen forpligtet til at udarbejde pædagogisk læreplan, hvor børnemiljøet integreret.
 • Årsplanen skal beskrive institutionen, samt beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde.

 

 • Årsplanen skal indeholde mål, midler og evaluering af blandt andet sprogstimulering, støtteforanstaltninger, forældresamarbejder m.m.
 • 9 – REGNSKAB OG REVISION

 

 

 • Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med registreret eller statsautoriseret revisor, og underskrives af institutionsbestyrelsen inden fremlæggelse for forældrene.

 

 • Ifølge § 36 a, stk. 2 i lov om friskoler og private grundskoler skal forældrebetalingen sammen med kommunale og eventuelle private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved børnehavevirksomheden. Skolen skal udfærdige et særskilt budget og føre et særskilt regnskab for børnehavevirksomheden. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab

 

 • 10 – TILSYN

 

 • Slagelse Kommune fører tilsyn med institutionen, herunder om den fortsat opfylder kravene for godkendelse samt om den opfylder lovgivning om pædagogiske læreplaner, sprogstimulering osv. Institutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret fysisk adgang til institutionen.
 • Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge institutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold for at følge med i, at kravene overholdes. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsyn.

 

 • 11 – ÆNDRING I VEDTÆGTERNE

 

 • Ændringerne i vedtægterne kan finde sted på et bestyrelsesmøde efter godkendelse af institutionsbestyrelsen og kommunen.

 

 • 12 – INSTITUTIONENS OPHØR

 

 • Beslutning om institutionens ophør kan kun vedtages af institutionsbestyrelsen. I tilfælde af institutionens ophør træffer institutionsbestyrelsen om anvendelse af dens formue m.m.

 

 • 13 – IKRAFTTRÆDEN

 

Vedtægterne træder i kraft fra den dato institutionen oprettes.